بازدید:
تاريخ : 1395/11/28
4710486514097000436.jpg
تسلیتـــــــــبازدید:
تاريخ : 1395/11/28
شهید عبدالرضا کوپالindex.jpgبازدید:
تاريخ : 1395/11/28
شهید عبدالرضا کوپال؛

به‌جای خلبان هم‌رزمش به مأموریت رفت و شهید شد

بارها مورد اصابت گلوله‌های ضد هوایی ارتش بعثی قرار گرفت ولی هربار توانست هواپیمای خود را با وجود نقص فنی روی باند فرود بیاورد و به‌همین خاطر مورد تشویق متعدد قرار گرفت.

بازدید:
تاريخ : 1395/11/28
بسيج چيست و بسيجي كيست( از ديدگاه حضرت امام (ره)؟
« بسيج لشگر مخلص خداست كه دفتر تشكيل آن را همه مجاهدان از اولين تا آخرين امضاء نموده اند».
امام خميني
حيثيت امروز نظام، تا حد زيادي مديون بسيج و حضور همه جانبه مردم در آن بوده است، حتي تصاحب قدرت جهاني اسلامي با بسيج همه جانبه و فراگير در جهان ميسر خواهد بود به گفته امام راحل، اين امر شدني است و بايد به دنبال تحقق يافتن آن بود.
« بسيج لشگر مخلص خداست كه دفتر تشكيل آن را همه مجاهدان از اولين تا آخرين امضاء نموده اند».
امام خميني
حيثيت امروز نظام، تا حد زيادي مديون بسيج و حضور همه جانبه مردم در آن بوده است، حتي تصاحب قدرت جهاني اسلامي با بسيج همه جانبه و فراگير در جهان ميسر خواهد بود به گفته امام راحل، اين امر شدني است و بايد به دنبال تحقق يافتن آن بود.
بسيج چيست و بسيجي كيست؟